Company Name (Názov spoločnosti)
ID No. of Company (IČO)
Type of the company (Právna forma)
Street (Ulica)
No. (Popisné číslo)
Town (Mesto)
Area code (PSČ)
Country (Krajina)
District (Okres)
City (Mesto)
Name Person (Meno osoby)
Surname Person (Priezvisko osoby)
Person postition (Pozícia osoby)
Phone number (Telefón osoby)
E-mail (Email osoby)
WEB
Last year's revenue (Minuloročný príjem)
Total Employees (Celkový počet zamestnancov)
Sector (Priemyselné odvetvie)
Sector detail (Detail sektoru)
Capacity utilization (Využitie výrobných kapacít)
Share of exports in total output (Podiel exportu na celkovej produkcii) (%)
Share of foreign suppliers to total supply (Podiel zahraničných dodávateľov) (%)
Current export countries 1 (Súčasné krajiny exportu 1)
Share of this country on company`s total export 1 (Podiel exportu do tejto krajiny 1) (%)
Current export countries 2 (Súčasné krajiny exportu 2)
Share of this country on company`s total export 2 (Podiel exportu do tejto krajiny 2) (%)
Current export countries 3 (Súčasné krajiny exportu 3)
Share of this country on company`s total export 3 (Podiel exportu do tejto krajiny 3) (%)
Countries with export potential 1 (Krajina s exportným potenciálom 1)
Countries with export potential 2 (Krajina s exportným potenciálom 2)
Countries with export potential3 (Krajina s exportným potenciálom 3)
Event (Podujatie)
Matchmaking and Business Partner Search
Company business activities
Specification of interest (Špecifikácia záujmu)
Please specify your interest in detail
Foreign investor equity participation (Účasť zahraničného kapitálu)
Certificates (Certifikáty)
Please specify your Certificates (Špecifikujte certifikáty)
Research and development (Výskum a vývoj)
Please specify your Research and development (Špecifikujte výskum a vývoj)
Patents and other forms of intellectual property (Patenty a duševné vlastníctvo)
Please specify your Patents and other forms of intellectual property (Špecifikujte patenty a duševné vlastníctvo)
References (please provide only the names of the reference companies) / (Odporúčania (uveďte iba názvy referenčných spoločností))
Publication in Catalogue of Cooperation Activities
Newsletter registration(I am interested in receiving more information, invitations to events, announcements and regular monthly newsletter of SARIO)
Investment